Wat kan Antea Participaties voor u als particuliere belegger betekenen?

 • deelname mogelijk voor Informal Investors
 • fondsen gericht op investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen
 • minimum-deelname € 150.000
 • deelname mogelijk in privé of via een vennootschap
 • actieve betrokkenheid
 • middellange termijn-belegging

Beleggers

Antea Participaties beheert participatiefondsen voor particulieren die ondernemend willen beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In deze fondsen kunnen Informal Investors deelnemen voor een minimumbedrag van € 150.000. Zowel deelname in privé als deelname via een vennootschap (veelal een personal holding) behoort tot de mogelijkheden.

Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar een actieve betrokkenheid van de deelnemende investeerders. Zo maken alle participanten deel uit van de Raad van Advies. De Raad van Advies staat de beheerder en de Raad van Commissarissen ter zijde om advies te geven over bepaalde investeringsproposities.

Ook wanneer een deelneming tot stand is gekomen, zal de beheerder een beroep doen op de bij de Raad van Advies aanwezige branchekennis. Wanneer een deelneming is gerealiseerd, zal de voor Antea Participaties beschikbare commissarisplaats zo veel mogelijk worden ingenomen door een lid van de Raad van Advies.

De beslissingsbevoegdheid voor investeringen en desinvesteringen ligt bij de Directie en de Raad van Commissarissen van de fondsen. Deze commissarissen worden gekozen uit de Raad van Advies en zijn derhalve altijd deelnemende participanten.

Een investeerder in Antea Participaties dient een lange-termijn belegger te zijn. Een deelname door Antea Participaties in een onderneming duurt over het algemeen ten minste 5 jaar.

Participanten in de Antea Participaties-fondsen dienen zich te realiseren, dat het verstrekken van risicodragend vermogen per definitie risico’s met zich meebrengt. De ontwikkeling van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd kan anders verlopen dan voorzien.

Bovendien is, gelet op het feit dat in niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt deelgenomen, een beoogde vervreemding van een deelneming niet altijd binnen de gewenste termijn of tegen de gewenste prijs te realiseren.

Voordeel voor de deelnemende particulier is, dat hij een verdere spreiding van zijn portefeuille bereikt en vooral op een meer betrokken wijze investeert. Vooral (ex-) ondernemers, Informal Investors, ervaren het beleggen op de beurs vaak als te passief. Als alternatief zien veel beleggers om naar niet-beursgenoteerde ondernemingen. De meeste particulieren missen echter het netwerk en de tijd om onderhandse beleggingsmogelijkheden zelf op te sporen. Bovendien is hun te investeren vermogen in sommige gevallen te gering om een goede spreiding aan te brengen.

Antea biedt de infrastructuur om risicodragend te investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zij houdt zich als beheerder full-time bezig met het opsporen, structureren en realiseren van deals en vervolgens met het beheer. Via de Antea-fondsen worden deze lasten de Informal Investors uit handen genomen en kunnen zij op redelijk eenvoudige wijze een portefeuille niet-beursgenoteerde deelnemingen opbouwen en een zekere mate van risicospreiding bereiken. Tot slot kunnen zinvolle contacten ontstaan tussen de participanten.

Steeds wanneer Antea de inschrijving op een nieuw fonds openstelt, stelt zij hiervoor een prospectus beschikbaar. Geadviseerd wordt dit prospectus aandachtig te bestuderen alvorens een beslissing tot deelname te nemen.

Antea Participaties Management is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.


Risico en rendement

Antea Participaties streeft naar een rendement (enkelvoudig) van minimaal 12% per jaar na beheerkosten.

Bij iedere introductie van een nieuw fonds wordt een rendementsberekening gemaakt van het historisch rendement, dat in het prospectus wordt opgenomen. Deze berekening is voorzien van een mededeling van BDO Corporate Finance.

Antea Participaties Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder het zogenaamde ‘kleine managers regime’ op grond van artikel 2:66a lid 1 en 3 van de Wet of het financieel toezicht (Wft), welke bepaling een implementatie betreft van artikel 3 (2) van Richtlijn 2011/61EU. De participaties mogen alleen worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect (a) aan professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft; of (b) indien niet uitsluitend aan professionele beleggers wordt aangeboden: aan minder dan honderdvijftig personen, of voor zover die rechten slechts kunnen worden verworven tegen

een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer, en/of voor zover die rechten een nominale waarde per recht hebben van ten minste € 100.000.
Antea Participaties Management B.V. is niet vergunningplichting ingevolge artikel 2:65 Wft. Voorts wordt op Antea Participaties Management B.V. geen toezicht uitgeoefend op grond van Deel 3, Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, en Deel 4, Gedragstoezicht financiële ondernemingen, van de Wet op het financieel toezicht. Antea Participaties Management B.V. is niet verplicht om terzake van de aanbieding van de participaties een goedgekeurde prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen op grond van artikel 5:2 Wft. dit document wordt uitsluitend gepubliceerd in de Nederlandse taal en wordt beheerst door het Nederlands recht.


De waarde van investeringen als deze kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De risico’s van een investering in Antea Participaties zijn beschreven in het prospectus van een fonds.


 • 'Niet voor niets is dit mijn tweede
  participatie samen met Antea'

  Ruud Egas
  directeur/aandeelhouder
  -
  Zwatra
 • 'Op Antea kun je rekenen:
  een ja is een ja en een nee is een nee'

  Marcel Limbourg
  ex-DGA
  -
  Capacity
 • 'De onderhandelingen met de bank verlopen een stuk soepeler met een partner als Antea'

  Wil Sampers
  directeur/aandeelhouder
  -
  Cumulus
 • 'Antea laat ons vrij in het ondernemen'

  Bram Bastiaans en Jaap Janssen
  directeuren/aandeelhouders
  -
  Amsterdam Capital trading