Wat kan Antea Participaties voor u als particuliere belegger betekenen?

  • deelname mogelijk voor Informal Investors
  • fondsen gericht op investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen
  • minimum-deelname € 200.000
  • deelname mogelijk in privé of via een vennootschap
  • actieve betrokkenheid
  • middellange termijn-belegging

Beleggers

Antea Participaties beheert participatiefondsen voor particulieren die ondernemend willen beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In deze fondsen kunnen Informal Investors deelnemen voor een minimumbedrag van € 200.000. Zowel deelname in privé als deelname via een vennootschap (veelal een personal holding) behoort tot de mogelijkheden.

Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar een actieve betrokkenheid van de deelnemende investeerders. Zo maken alle participanten deel uit van de Raad van Advies. De Raad van Advies staat de beheerder en de Raad van Commissarissen ter zijde om advies te geven over bepaalde investeringsproposities.

Ook wanneer een deelneming tot stand is gekomen, zal de beheerder een beroep doen op de bij de Raad van Advies aanwezige branchekennis. Wanneer een deelneming is gerealiseerd, zal de voor Antea Participaties beschikbare commissarisplaats zo veel mogelijk worden ingenomen door een lid van de Raad van Advies.

De beslissingsbevoegdheid voor investeringen en desinvesteringen ligt bij de Directie en de Raad van Commissarissen van de fondsen. Deze commissarissen worden gekozen uit de Raad van Advies en zijn derhalve altijd deelnemende participanten.

Een investeerder in Antea Participaties dient een lange-termijn belegger te zijn. Een deelname door Antea Participaties in een onderneming duurt over het algemeen ten minste 5 jaar.

Participanten in de Antea Participaties-fondsen dienen zich te realiseren, dat het verstrekken van risicodragend vermogen per definitie risico’s met zich meebrengt. De ontwikkeling van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd kan anders verlopen dan voorzien.

Bovendien is, gelet op het feit dat in niet-beursgenoteerde ondernemingen wordt deelgenomen, een beoogde vervreemding van een deelneming niet altijd binnen de gewenste termijn of tegen de gewenste prijs te realiseren.

Voordeel voor de deelnemende particulier is, dat hij een verdere spreiding van zijn portefeuille bereikt en vooral op een meer betrokken wijze investeert. Vooral (ex-) ondernemers, Informal Investors, ervaren het beleggen op de beurs vaak als te passief. Als alternatief zien veel beleggers om naar niet-beursgenoteerde ondernemingen. De meeste particulieren missen echter het netwerk en de tijd om onderhandse beleggingsmogelijkheden zelf op te sporen. Bovendien is hun te investeren vermogen in sommige gevallen te gering om een goede spreiding aan te brengen.

Antea biedt de infrastructuur om risicodragend te investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zij houdt zich als beheerder full-time bezig met het opsporen, structureren en realiseren van deals en vervolgens met het beheer. Via de Antea-fondsen worden deze lasten de Informal Investors uit handen genomen en kunnen zij op redelijk eenvoudige wijze een portefeuille niet-beursgenoteerde deelnemingen opbouwen en een zekere mate van risicospreiding bereiken. Tot slot kunnen zinvolle contacten ontstaan tussen de participanten.

Steeds wanneer Antea de inschrijving op een nieuw fonds openstelt, stelt zij hiervoor een prospectus beschikbaar. Geadviseerd wordt dit prospectus aandachtig te bestuderen alvorens een beslissing tot deelname te nemen.

Antea Participaties Management is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Risico en rendement

Antea Participaties streeft naar een rendement (enkelvoudig) van minimaal 10% per jaar na beheerkosten.

Bij iedere introductie van een nieuw fonds wordt een rendementsberekening gemaakt van het historisch rendement, dat in het prospectus wordt opgenomen. Deze berekening is voorzien van een mededeling van BDO Corporate Finance.

Antea is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder het zogenaamde ‘kleine managers regime’ op grond van artikel 2:66a lid 1 en 3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), welke bepaling een implementatie betreft van artikel 3 (2) van Richtlijn 2011/61/ EU. De Participaties mogen alleen worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect (a) aan professionele beleggers als bedoeld in artikel 1:1 Wft; of (b) indien niet uitsluitend aan professionele beleggers wordt aangeboden: aan minder dan honderdvijftig personen, of voor zover die rechten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per deelnemer, en/of voor zover die rechten een nominale waarde per recht hebben van ten minste € 100.000Antea is niet vergunningplichtig ingevolge artikel 2:65 Wft. Voorts wordt op Antea geen toezicht uitgeoefend op grond van Deel 3, Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, en Deel 4, Gedragstoezicht financiële ondernemingen, van de Wet op het financieel toezicht. Antea is niet verplicht om terzake van de aanbieding van de participaties een door de AFM of een andere bevoegde toezichthoudende instantie goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen op grond vande Prospectus Verordening (Verordening (EU) 2017/1129), gegeven dat Participanten slechts een Participatie kunnen verwerven tegen een minimumbedrag van € 100.000, welke in één keer moet worden voldaan. 

De verspreiding van deze flyer kan in sommige jurisdicties wettelijk zijn beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van deze flyer om aan deze wetten te voldoen. Dit document wordt uitsluitend gepubliceerd in de Nederlandse taal en wordt beheerst door het Nederlands recht.


De waarde van investeringen als deze kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De risico’s van een investering in Antea Participaties zijn beschreven in het prospectus van een fonds.

Antea Participaties Management B.V. | SFDR

In verband met de verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (sustainable finance disclosure regulation, (SFDR)),[1] doet Antea Participaties Management B.V. (Antea) de volgende mededelingen.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is “een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien hij optreedt, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging”.

Voordat investeringsbeslissingen worden genomen ten behoeve van een fonds dat Antea beheert, wordt er een interne investeringsprocedure gevolgd. Antea beschouwt ESG als een standaardonderwerp in de investeringsprocedure. Onderdeel van deze procedure is dat Antea de risico’s van een potentiële investering tracht in te schatten, waaronder ook de duurzaamheidsrisico’s. Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s worden door Antea, waar nodig, in aanmerking genomen bij het nemen van een investeringsbeslissing.

Werknemers van Antea ontvangen een combinatie van een vaste vergoeding en een variabele vergoeding (inclusief een eventuele bonus). De variabele vergoeding van de betrokken medewerker houdt onder andere rekening met de naleving van alle interne beleidslijnen en procedures van Antea, met inbegrip van de beleidslijnen en procedures op basis waarvan duurzaamheidsrisico’s in aanmerking moeten worden genomen bij investeringsbeslissingen.

De werknemers worden voorafgaand aan hun indiensttreding bij Antea op de hoogte gebracht van het geldende beleid en de interne procedures.

Transparantie van negatieve duurzaamheidseffecten

Overeenkomstig artikel 4 lid 1 sub b van de SFDR verklaart Antea dat zij geen rekening houdt met de negatieve impact van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR en derhalve niet de in artikel 4 lid 1 sub a van de SFDR bedoelde mededeling doet. Gezien de geringe omvang van de organisatie van Antea zou een dergelijke mededeling, en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan, niet proportioneel zijn.

[1]     Verordening (EU) 2019/2088